pix  
Strona Główna
Działalność
Zamówienia publiczne
Historia
  Kalendarium
  Z życia Biblioteki
Biblioteka i Powiat
Projekty
Bibliografia regionalna
Oddział dla Dzieci
Katalogi ON-LINE
Administarcja
Historia

W Zgorzelcu tworzeniem bibliotek zajął się Inspektor Szkolny, z inicjatywy którego w maju 1946 r. powołano Tymczasowy Zarząd Biblioteki Publicznej w Zgorzelcu. Przewodniczącym Zarządu został Klaudiusz Śnieżko. Funkcję skarbnika powierzono Zbigniewowi Wyrozumbskiemu, sekretarką zaś zosatła Maria Widawska. Zadaniem podstawowym Zarządu było zabezpieczenie dla przyszłej biblioteki księgozbioru, sprzętu, lokalu oraz osoby na stanowisko kierownika. Celem pozyskania środków finansowych dla przyszłej biblioteki już w maju zorganizowano "Święto Oświaty". Wpływy ze zbiórek ulicznych", sprzedaży znaczków i nalepek zasiliły budżet biblioteki. 11 sierpnia 1946 roku otrzymano lokal przy ul. Koszarowej 1. Urząd Repatriacyjny na stanowisko kierownika Biblioteki Powiatowej wytypował p. Irenę Machel, która jako jedna z niewielu posiadała przygotowanie do pracy w bibliotece.

Otwarcie Biblioteki Powiatowej i Czytelni nastąpiło 15 września 1946 roku. Na pierwszym powojennym zebraniu Delegatów Kół Związku Bibliotekarzy i Archiwistów Polskich odbytym w dniach 13-14  maja 1946 roku wyrażono przekonanie, ze dla repolonizacji Ziem Odzyskanych konieczne jest wydajniejsze subwencjonowanie bibliotek na tych terenach, oraz szybkie zaopatrzenie ich w książki polskie. Zaoparzeniem bibliotek w ksiażki zajmowało się Ministerstwo Oświaty.

Stałe akcje kulturalno-oświatowe organizowane przez bibliotekę pozwoliły uzyskane  środki przeznaczyć na zakup i oprawę książek, kupno druków i innych materiałów bibliotecznych potrzebnych do rozsyłania książek w powiat. W owym czasie Biblioteka Powiatowa dysponowała 10-cioma kompletami wymiennymi w ilości 2378 woluminów.

Na mocy Zarządzenia Ministra Oświaty z dnia 11 listopada 1947 rolu zalecającego tworzenie w miastach powiatowych bibliotek powiatowych i miejskich. Zarząd Mista w porozumieniu z Wydziałem Powiatowym wyraził zgodę na utworzenie w zgorzelcu Biblioteki Miejskiej. Rejestracji biblioteki dokonano 18czerwca 1948 roku przekazując jednocześnie na jej organizację 291 lsiążek i coroczną dotację w wysokości 75.000 złotych.

Początkowo obie biblioteki funkcjonowały wspólnie, dopiero od stycznia 1949 roku Biblioteka Miejska działała pod nowym kierownictwem p. Ireny Kozłowicz. Ówcześnie władze doskonale rozumiały potrzebę istnienia bibliotek, dlatego też nie szczędziły środków na uzupełnienia dotacji państwowych.

Decyzją Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu z dnia 11 grudnia 1954 roku wydanej na podstawie Zarządzenia MInisterstwa Kultury i Sztuki w dniach 17-25 lutego 1955 roku nastąpiło połącznie obu bibliotek w jedną otrzymującą nazwę "Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna". Kierownictwo tej placówki powierzono p. Lilianie Kluczyńskiej. Od 1 grudnia 1955 roku kierownikiem została p. Maria Motyka, która sprawom bibliotek i bibliotekarstwa zgorzeleckiego poświęciła 40 lat swojego życia.

Sieć Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zgorzelcu wyglądała następująco: MBP w Bogatyni, Osiedlowe Biblioteki Publiczne w Pieńsku i w Węglińcu, Gromadzkie Biblioteki w Kunowie, Trójcy, Łagowie, Działoszynie, Dłużynie, Opolnie w Ręczynie i Czerwonej Wodzie. PiMBP w Zgorzelcu była koordynatorem działań wszystkich bibliotek w terenie.

Od 1968 roku biblitoeki doczekały się Ustawy, która jako pierwsza ustawa biblioteczna w Polsce trwale regulowała obowiązki państwa wobec organizowania i utrzymywania bibliotek publicznych. Od stycznia 1970 roku PiMBP w Zgorzelcu rozpoczęła prace według nowego schematu organizacyjnego. Dodatkowo zostaje utworzony Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów mający za zadanie opracowanie książek dla bibliotek w całym powiecie. Pod koniec 1971 roku w powiecie zgorzeleckim działało 8 bibliotek gromadzkich, 4 filie, 4 biblioteki miejskie, 2 oddziały dla dzieci, 2 filie biblioteki miejskich oraz 64 punkty biblioteczne w kraju i za granicą (Czechosłowacja, NRD). PiMBP w Zgorzelcu pełniła funkcję biblioteki miejskiej obsługującej czytelników miasta powiatowego, jak również ośrodka instrukcyjno-metodycznego dla wszystkich bibliotek w powiecie.

Reforma administracyjna w 1975 roku zastała bibliotekę w okresie pomyślnego rozwoju. Biblitoeka stawała się ośrodkiem wiedzy i informacji, placówką edukacji kulturalnej społeczeństwa, starano się o prawidłową organizację sieci bibliotecznej, nie zaniedbywano kompletowania zbiorów i prenumeraty czasopism. W związku z mianowaniem Biblioteki Miejskiej Oddziałem Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Jeleniej Górze powierzono jej zadania dokonywania zakupów i opracowania księgozbioru dla bibliotek byłego Powiatu Zgorzeleckiego, szkolenia i instruktażu, prowadzenia wypożyczeń międzybibliotecznych. Stało się pewne, że w związku ze wzrostem liczby mieszkańców Zgorzelca należy utworzyć w mieście dodatkowe filie biblioteczne. Stąd staraniem dyrektora biblioteki p. Marii Motyki uruchomiono Filię Nr 1 w Szpitalu, która niestety w 2005 roku uległa likwidacji. W roku 1988 otrzymano lokal dla Filii Nr 3 w najstarszej dzielnicy Zgorzelca - Ujazd.

                        

W 1999 roku biblioteka powiększyła się o dwie nowe filie biblioteczne: Filia Nr 2 przy ul. Iwaszkiewicza 12 na Osiedlu Zachód ( w pomieszczeniu dzierżawionym od Spółdzielni Mieszkaniowej) oraz Filia Nr 4 przy ul. Orzeszkowej w dawnej siedzibie biblioteki wojskowej, która w 2005 roku została przeniesiona do Gimnazjum Nr 2.

Siedzibą biblioteki jest ciągle ten sam, przyznany w 1946 roku lokal przy ul. Koszarowej, obecnie Bohaterów Getta 1. Ciasnota pomieszczeń powoduje blokowanie inicjatyw czytelniczych i oświatowyc na rzecz miasta. Mimo tego biblioteka stara się istnieć w środowisku dostarczając czytelnikom nowości wydawniczych, czasopism, "książkę mówioną" osobom niedowidzącym czy zbiory obcojęzyczne. Prowadzi popularyzację książki organizując spotkania autorskie, kiermasze, promocje czy lekcje biblioteczne.

Czytelnia udostępnia własne zbiory innym bibliotekom drogą wypożyczeń międzybibliotecznych. Książki, których brak jest w zbiorach własnych, sprowadza z bibliotek całego kraju, gromadzi i udostępnia dokumenty  życia społecznego, kartoteki bibliograficzne i zagadnieniowe, zbiory specjalne a więc pocztówki, mapy, dokumenty elektroniczne.

Kolejnym przełomem w historii biblioteki był rok 1990, kiedy to Ustawa o samorządzie terytorialnym zmieniła status Miejskiej Biblioteki Publicznej przekształcając ją w bibliotekę samorządową będącą pod zarządem Rady Miasta Zgorzelca.

W październiku 1996 roku podpisana została umowa o współpracy przygranicznej pomiędzy Miejską Biblioteką Publiczną i Biblioteką Górnołużycką w Goerlitz. Prowadzone są spotkania mające na celu przybliżenie mieszkańcom miast przygranicznych osiągnięć nauki i kultury tych regionów. Inicjatorem międzynarodowych spotkań jest "Via Regia", którym ze strony polskiej patronuje p. Hanna Majewska - emerytowana nauczycielka matematyki.

Obecnie biblioteka pełni funkcje biblioteki powiatowej co wiąże się z nowymi zadaniami i obowiązkami nadzorując pracę bibliotek w rejonie.

 

 

Informacje
  Uwaga czytelnicy Filii nr 4 14.06.2016
 
więcej
  Uwaga czytelnicy Czytelni dla dorosłych 14.06.2016
 
więcej
  Waldemar Bena – Śladami Mickiewicza 1.06.2016
 
więcej
  Nasze miasto 19.05.2016
  Głosuj na Zgorzelec
więcej
  Uwaga czytelnicy 19.05.2016
 
więcej

1 2 3 4 5 6  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Ilość:  118    <<  >>

Administarcja
pix
pix
Napisz do nas

Najlepiej oglądać w rozdzielczości 1024x768

Copyright © 1998-2004 Stefan Chmielewski
ie logo ns logo